Curriculum Vitae

Nedenfor kan hentes CV og eksamensbeviser.
CV for Carsten Rix (pdf-fil)
Cand.scient.san for Carsten Rix (pdf-fil)
Ergoterapeut for Carsten Rix (pdf-fil)

Sejltur

Læs om min spændende tur på langfart:
Carsten Rix på langfart :-) (http://langfart.CarstenRix.dk)

Forskellige undersøgelser

Speciale ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Hent specialet (pdf-fil)
Hent bilag (pdf-fil)
Hent folderen 'specialet kort fortalt' (pdf-fil)

MTV-MSCT
MTV - Multislice Spiral CT-scanning (pdf-fil)
Bilag 1 (pdf-fil)
Bilag 2 (pdf-fil)

Speciale ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Denne undersøgelse er udført i forbindelse med specialeskrivning på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Min basisuddannelse er ergoterapeut, hvor jeg er bachelor i ergoterapi 2002, siden har jeg arbejdet som bostøtte for psykisk syge personer i eget hjem. Som bostøtte har jeg fået indsigt i de mangeartede problematikker, klienterne bliver støttet og behandlet for.
I det psykiatriske arbejde ses en række faggrupper, som anvender forskellige støtte/behandlingsmetoder. Det er svært, at vurdere om behandling altid er optimal, eller om den er mere tilfældig, i forhold til hvilken læge, bostøtte eller distriktssygeplejerske klienten får tildelt. Jeg fandt det derfor interessant af se nærmere på, hvordan lokalpsykiatrierne arbejder og hvilke metoder de anvender.
Praksisforskning er ikke særligt udbredt i psykiatrien, hvilket også betød, at opstarten har været en langsommelig proces. Men jeg er heldigvis også blevet mødt med megen begejstring og interesse.

Carsten Rix

Anvendte støtte- og behandlingsmetoder i psykiatrien vurderet i forhold til brugernes rettigheder og behov samt foreliggende evidensbaserede viden
"Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview"

Har du lyst til at læse mit speciale kan det frit downloades her. Specialet er underlagt copyright og enhver gengivelse er kun tilladt med udtrykkelig kildeangivelse.

Hent specialet (pdf-fil)
Hent bilag (pdf-fil)
Hent folderen 'specialet kort fortalt' (pdf-fil)

Resume

Baggrund: De psykiatriske patienter opholder sig i dag kortere tid på hospitalerne, derfor er lokalpsykiatrierne blevet udbygget. Der findes ingen undersøgelser af lokalpsykiatriernes arbejdsmetoder eller dokumentation for indsatsen.

Formål: Formålet med denne undersøgelse er primært, at belyse og vurdere de deltagende distrikts- og lokalpsykiatriers støtte og behandling af patienterne.

Studiedesign: Studiet er en tværsnitsundersøgelse. Der indsamles og bearbejdes både kvalitative og kvantitative data. Dataindsamlingen er udført ved 53 strukturerede interviews med tilfældigt udvalgte ansatte, klienter og pårørende.

Population: Ansatte og patienter/klienter er fundet i distrikts- og lokalpsykiatrier i Århus, Randers og København. Der blev udført interview med 32 ansatte, 12 patienter/klienter og 9 pårørende.

Resultater præsenteres i 9 temaer:

Behandlingsmetoder: Kognitiv adfærdsterapi (KAT) anvendtes af under halvdelen (46%, CI 29; 65%) af de ansatte. Der fandtes evidens i litteraturen for at øget anvendelse af KAT i relation til de fleste diagnosegrupper. Støttende samtaler blev anvendt i stor udstrækning, men der fandtes ingen evidens for langtidseffekten af denne behandling. Kun få af de ansatte kendte til behandlingsmetoder der kunne anvendes i forhold til sindslidende med misbrug.

Tavshedspligten overholdes kun af 36% (CI 19; 56%), af de ansatte, hvilket de ansatte primært begrunder med, at en overholdelse af tavshedspligten vil forringe behandlingen.

Metodefriheden resulterer i, at et ukendt antal klienter muligvis modtager en udokumenteret behandling. Samtidigt er en stor del af klienterne udelukkende underlagt én behandlers vurdering, dette skyldes, at en stor del af klienter hverken tages op ved supervision eller teammøde.

Pårørendesamarbejde forekom ved 78% (CI 60; 91%) af de ansatte, som havde kontakt til pårørende til 33% (SD 30%) af deres klienter. En del af de ansatte angiver ikke at have tid/ressourcer til pårørendekontakt. Over halvdelen af de pårørende mente, at de ikke havde haft tilstrækkeligt kontakt til lokalpsykiatrien og næsten alle udtrykte ønsker om mere information vedrørende klienten.

Handleplaner er blevet udført ved 58% (CI 37; 80%) af klienterne. I interviewene fremgik det, at den lave andel skyldes modvilje fra klienter eller bostøtter mod at udføre handleplaner.

Behandlingsplaner foreligger ved 77% (CI 55; 98%) af klienterne. Læger og distriktssygeplejersker angiver, at der pga. travlhed ikke altid foreligger opdaterede behandlingsplaner.

Samarbejde fandtes tilfredsstillende ve 27% (CI 12; 46%) af de ansatte. Og 39% (CI 22; 58% ) af de ansatte var tilfredse med deres egen indsats. De ansatte angav følgende årsager til den manglende tilfredshed med samarbejdet: Kassetænkning, manglende psykiatrividen, uvilje og ukendskab til andres arbejdsområder.

Klienttilfredshed: Et mindretal af klienterne var blevet orienteret om deres rettigheder. De ansatte vurderede, at 21% (CI 8; 40%) af klienterne var tilfredse. Den hyppigte årsag til utilfredshed hos klienterne var lægens tilgængelighed og mængden af tilbud.

Ambulant tvang: Loven om ambulant fandtes anvendelig af 72% (CI 53; 87%) af de ansatte, men der påpegedes, at den kun bør anvendes i begrænset omfang. Resten af de ansatte fandt ambulant tvang unødvendig eller uacceptabel. Klienterne udtrykte, at ambulant tvang ikke må medføre, at patienter sendes hjem, før de er færdigbehandlet og, at den ikke må anvendes i stedet for støtte og samtaler.

Forbedringsforslag: Klienterne ønsker: udvidede åbningstider, hjemmebesøg, færre kontaktpersoner, selvvalgte kontaktpersoner, bedre koordination af behandlingen, kortere ventetider og mere hjælp til at tage medicin. De pårørende ønsker at blive inddraget mere og foreslår, at der oprettes en akut tjeneste, hvor både pårørende og klienter kan ringe udenfor psykiatriens åbningstider.

Konklusion

Der forekom stor variation i de anvendte behandlingsmetoder, hvilket kunne skyldes metodefriheden eller de ansattes kvalifikationer. Anvendelsen af kognitive metoder bør øges i relation til alle diagnosegrupper. Støttende samtaler anvendes i langt større udstrækning end litteraturen berettiger. Lokalpsykiatrierne lever ikke fuldt ud op til lovens krav om udarbejdelse af handleplaner og behandlingsplaner. Det tværsektorielle samarbejde fungerer ikke optimalt, hvilket kunne skyldes kulturelle og organisatoriske forskelle mellem amt og kommune. Tavshedspligten overholdes ikke altid, hvilket kunne skyldes, at en rigid overholdelse af denne kunne forringe kvaliteten af det psykiatriske arbejde. De pårørende ønsker mere information og øget inddragelse.

Har du lyst til at læse mere kan mit speciale frit downloades her. Specialet er underlagt copyright og enhver gengivelse er kun tilladt med udtrykkelig kildeangivelse.

Hent specialet (pdf-fil)
Hent bilag (pdf-fil)
Hent folderen 'specialet kort fortalt' (pdf-fil)

Med venlig hilsen

Carsten Rix

Ergoterapeut, cand.scient.san.
Tlf. 27 26 99 38
E-mail: crix@carstenrix.dk